Μενού περιήγησης

Ταυτότητα & Όροι Χρήσης

Ταυτότητα & Όροι Χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η συμμετοχή στα Παιχνίδια Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης επί πάσης φύσεως εικονικών αθλημάτων (συμπεριλαμβανομένων των Ιπποδρομιών, Κυνοδρομιών, αγώνων με μπάλες-μπίλιες και του Μηχανοκίνητου Αθλητισμού) και επί διάφορων άλλων εικονικών γεγονότων, η φύση των οποίων προσφέρεται για τη διεξαγωγή στοιχημάτων, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των συμμετεχόντων και συνεπάγεται την πλήρη, απόλυτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των διατάξεων της υφιστάμενης σχετικής νομοθεσίας, του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής των Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης, όπως ισχύει, καθώς και των όρων και προϋποθέσεων που θέτει κάθε φορά η ΟΠΑΠ Α.Ε.

Η συμμετοχή επιτρέπεται σε όσους έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους.

Το μέγιστο ποσό στοιχηματισμού ανά συμμετοχή, είτε αυτή περιέχει έναν είτε πολλούς συνδυασμούς, ορίζεται κατ` ανώτατο όριο το ισόποσο της αξίας 20.000 στηλών και γνωστοποιείται στους παίκτες μέσω του Προγράμματος των Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης (εφεξής το «Πρόγραμμα»).

Το αποδεικτικό συμμετοχής εκτυπώνεται από τις ειδικές τερματικές μηχανές (συμπεριλαμβανομένων των συσκευών αυτόματης εξυπηρέτησης στοιχηματισμού Opapbet) με την προϋπόθεση της καταβολής από τον συμμετέχοντα του αναλογούντος αντιτίμου.

Ο συμμετέχων κατά την παραλαβή του αποδεικτικού συμμετοχής οφείλει να ελέγξει ότι αυτό είναι έγκυρο και περιέχονται σε αυτό όλα τα στοιχεία που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη συμμετοχή του.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν ευθύνεται αν, εξαιτίας οποιουδήποτε λόγου, στοιχεία αποδεικτικού συμμετοχής δεν βρεθούν καταχωρημένα στο Κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα ή και δεν έχουν διασφαλιστεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο κάτοχος του αποδεικτικού συμμετοχής δεν δικαιούται καταβολής κέρδους ή αποζημίωσης.

Ο συμμετέχων δικαιούται να ζητήσει την ακύρωση της συμμετοχής του και την επιστροφή του αντιτίμου της αξίας της, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις ακύρωσης και εντός των χρονικών ορίων που καθορίζονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε.

Η προθεσμία υποβολής ένστασης είναι έξι (6) ημέρες από την καταχώριση των αποτελεσμάτων για όλα τα γεγονότα του Προγράμματος στο Κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Ο κομιστής του δελτίου οφείλει να διαφυλάσσει τα στοιχεία του δελτίου και να μην τα αποκαλύπτει σε οποιονδήποτε τρίτο. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει για τη ζημία που τυχόν προκλήθηκε από τη γνωστοποίηση των στοιχείων του δελτίου του παίκτη προς τρίτους.

Έγκυρο αποτέλεσμα θεωρείται αποκλειστικά και μόνο αυτό που έχει καταχωρηθεί στο κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα της ΟΠΑΠ Α.Ε

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν φέρει ευθύνη για προβλήματα ή οποιαδήποτε ζημία ήθελε τυχόν υποστεί ο Παίκτης οφειλόμενη σε τεχνικά προβλήματα, όπως, ενδεικτικά, προβλήματα κατά τη μετάδοση μέσω δορυφόρου ή κάθε άλλη αδυναμία τεχνικής φύσεως λόγω της οποίας δυσλειτουργεί ή καθίσταται δυσχερής ή αδύνατη η απεικόνιση του εικονικού γεγονότος.

Στην ως άνω περίπτωση όλα τα στοιχήματα παραμένουν σε ισχύ και έγκυρο αποτέλεσμα του εικονικού γεγονότος θεωρείται αποκλειστικά και μόνο αυτό που έχει καταχωρηθεί στο κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα της ΟΠΑΠ Α.Ε.

1. ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Tα κέρδη καταβάλλονται στον κομιστή του αποδεικτικού συμμετοχής που κερδίζει. Σε περίπτωση απώλειας αποδεικτικού συμμετοχής αποκλείεται η αξίωση καταβολής κέρδους ή άλλης αποζημίωσης.

Η πληρωμή των κερδών γίνεται από τα εξουσιοδοτημένα από την ΟΠΑΠ Α.Ε. σημεία πώλησης ή από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες με διαδικασία που ορίζεται κάθε φορά από την ΟΠΑΠ Α.Ε.

Κατά την πληρωμή των κερδών παρακρατείται άμεσα από την ΟΠΑΠ Α.Ε. ο αναλογών φόρος, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Το μέγιστο καταβαλλόμενο ποσό κέρδους ανά συμμετοχή, είτε αυτή περιέχει έναν είτε πολλούς συνδυασμούς, ορίζεται το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000 €) εκτός εάν άλλως ορίζεται και αναφέρεται στο Πρόγραμμα σχετικά με συγκεκριμένους τύπους στοιχημάτων ή ομάδες γεγονότων.

Κέρδη από στοιχήματα παραγράφονται μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την ημερομηνία λήξης του αντίστοιχου Προγράμματος.

Αποδεικτικό συμμετοχής που έχει καταστραφεί ή έχουν αλλοιωθεί τα στοιχεία του ή όταν σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός και η ανάκτησή τους από το Κ.Μ.Σ., ουδεμία ισχύ έχει και αποκλείεται η αξίωση καταβολής κέρδους και κάθε άλλη αξίωση για αποζημίωση από την ΟΠΑΠ Α.Ε.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. χορηγεί βεβαίωση εισπραχθέντος κέρδους κατόπιν σχετικής αίτησης. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΑ Η ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ www.opap.gr

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι γενικοί όροι συμμετοχής του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής των Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης, όπως ισχύει.

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το Πάμε Στοίχημα Virtual Sports βασίζεται σε εικονικούς αγώνες ή αγωνιστικές ποδοσφαίρου, αγώνες μπάσκετ / εικονικούς αγώνες ταχύτητας που προσφέρονται για στοιχηματισμό.

Το Πάμε Στοίχημα Virtual Sports μεταδίδεται ταυτόχρονα σε όλα τα πρακτορεία ΟΠΑΠ και συνεπώς όλοι όσοι παίζουν λαμβάνουν τα ίδια αποτελέσματα την ίδια χρονική στιγμή.

Οι εικονικοί αγώνες/αγωνιστικές ποδοσφαίρου, μπάσκετ, ιπποδρομίες, κυνοδρομίες, εικονικοί αγώνες με μπάλες-μπίλιες και οι εικονικοί αγώνες ταχύτητας αποτελούν ουσιαστικά την οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων των κληρώσεων που παράγονται από μία Γεννήτρια Τυχαίων Αριθμών. Η Γεννήτρια Τυχαίων Αριθμών (RNG) είναι πιστοποιημένη από ανεξάρτητη εταιρία διεξαγωγής ελέγχων στο χώρο των τυχερών παιγνίων.

Τα στοιχήματα επί εικονικών αγώνων ποδοσφαίρου, αγωνιστικών ποδοσφαίρου, μπάσκετ, εικονικών αγώνων με μπάλες-μπίλιες και λαγωνικά, κατά περίπτωση, διέπονται από τους ίδιους κανόνες που ισχύουν για τα στοιχήματα προκαθορισμένων αποδόσεων επί μη εικονικών αθλητικών γεγονότων.

Σε περίπτωση εμφάνισης οποιασδήποτε τεχνικής, ηλεκτρονικής ή άλλης σημαντικής δυσλειτουργίας που επηρεάζει τον εικονικό αγώνα/ γεγονός  κατά οποιονδήποτε τρόπο, τα στοιχήματα επί του εν λόγω αγώνα ή της εν λόγω αγωνιστικής/γεγονότος, καθίστανται άκυρα και επιστρέφονται. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου το αποτέλεσμα του εικονικού αγώνα/γεγονότος ή της εικονικής αγωνιστικής έχει ήδη καταχωρηθεί στο μηχανογραφικό σύστημα της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Έγκυρο αποτέλεσμα θεωρείται αποκλειστικά και μόνο αυτό που έχει καταχωρηθεί στο μηχανογραφικό σύστημα της ΟΠΑΠ Α.Ε

Λόγω της φύσης της δορυφορικής σύνδεσης, είναι πιθανό ενώ έχει βγει το αποτέλεσμα του εικονικού αγώνα, ο αγώνας να μη μεταδίδεται ή η ποιότητα της μετάδοσης να μην είναι καλή. Στην περίπτωση αυτή τα στοιχήματα ισχύουν κανονικά, καθώς έχει ήδη καθοριστεί το αποτέλεσμα.

Ορισμένες φορές, είναι πιθανό, η ροή του εικονικού αγώνα να μην συγχρονίζεται. Επίσης είναι πιθανό ο σχολιασμός ενός εικονικού αγώνα να μην είναι συγχρονισμένος. Στις περιπτώσεις αυτές όλα τα στοιχήματα παραμένουν σε ισχύ.

Το ελάχιστον ποσό συμμετοχής ανέρχεται σε 0,25 €.

Το μέγιστο ποσό κερδών ανά στοίχημα είναι 1.000.000,00 €.

2.2. Κανόνες Πάμε Στοίχημα Virtual Sports

Οι εικονικοί αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ, ιπποδρομιών, κυνοδρομιών, εικονικοί αγώνες με μπάλες-μπίλιες και εικονικών αγώνων ταχύτητας έχουν προγραμματιστεί να ξεκινούν κάθε 3 λεπτά.

Σε κάθε εικονική αγωνιστική ποδοσφαίρου επιτρέπεται να στοιχηματίζεις μέχρι και σε 4 αγώνες κάθε φορά.

Η διάρκεια κάθε εικονικού αγώνα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, αγωνιστικής και αγώνων ταχύτητας είναι 1-2 λεπτά.

Στους εικονικούς αγώνες και αγωνιστικές ποδοσφαίρου παίζουν σύλλογοι ή Εθνικές ομάδες, ενώ στους εικονικούς αγώνες μπάσκετ παίζουν μόνο σύλλογοι.

Σε κάθε εικονικό ποδοσφαιρικό ή μπασκετικό αγώνα συμμετέχουν δύο ομάδες.

Σε κάθε εικονικό αγώνα ταχύτητας με μπίλιες και λαγωνικά συμμετέχουν 10 μπίλιες και 6 λαγωνικά αντίστοιχα.

Κάθε εικονικός ποδοσφαιρικός αγώνας έχει πλάνα με τα κορυφαία στιγμιότυπα, ενώ κάθε στιγμιότυπο παρουσιάζει είτε κάποιο γκολ, είτε κάποια αστοχία ή κάποια απόκρουση από τερματοφύλακα. Κάθε εικονικός αγώνας μπάσκετ, χωρίζεται σε 4 περιόδους και σε κάθε περίοδο προβάλλεται 1 στιγμιότυπα με εξαίρεση την τελευταία (4η) που προβάλλονται 4.

Κάθε εικονικός αγώνας ταχύτητας με μπίλιες, παρουσιάζει 10 μπίλιες σε τρεις διαφορετικές πίστες (άμμος, χιόνι, ποδοσφαιράκι) με τέσσερις διαφορετικές διαδρομές, οι οποίες εκκινούν από μια κοινή αφετηρία και κατά τη διαδρομή τους συναντούν διάφορα εμπόδια.

Κάθε εικονικός αγώνας ταχύτητας με λαγωνικά, παρουσιάζει 6 λαγωνικά σε κάθε κούρσα τα οποία εκκινούν από μια κοινή αφετηρία.

Κάθε εικονικός αγώνας ποδοσφαίρου ή μπάσκετ, ξεκινάει με μια κάρτα εισαγωγική στην οποία εμφανίζεται η λίστα με τις δύο (2) συμμετέχουσες ομάδες, καθώς και οι αντίστοιχες αποδόσεις των κυριότερων από τα προσφερόμενα στοιχήματα.

Κάθε εικονικός αγώνας ταχύτητας ξεκινάει με μια κάρτα εισαγωγική στην οποία εμφανίζεται η λίστα με τις δέκα (10) συμμετέχουσες μπίλιες, και τα έξι (6) συμμετέχουσα λαγωνικά καθώς και οι αντίστοιχες αποδόσεις από τα προσφερόμενα στοιχήματα.

Ο στοιχηματισμός επί οποιουδήποτε εικονικού αγώνα ή γεγονότος δεν θα γίνεται δεκτός μετά την ειδοποίηση «ΤΕΛΟΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ». Οποιοδήποτε στοίχημα γίνει αποδεκτό μετά την λήξη του εικονικού αγώνα θα ακυρώνεται και θα επιστρέφεται.

Στοιχήματα «παίξε απευθείας στην επόμενη αγωνιστική» που κατατίθενται πριν από την έναρξη του επόμενου στοιχηματικού γεγονότος του Virtual Sports Πρωτάθλημα, είναι πιθανό να συμμετάσχουν στη μεθεπόμενη αγωνιστική διότι θα πρέπει προηγουμένως να ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός των τεχνικών συστημάτων. Για την αποφυγή τέτοιων περιπτώσεων συνιστάται στον παίκτη που επιθυμεί να καταθέσει το στοίχημά του πριν από την έναρξη του επόμενου στοιχηματικού γεγονότος, να συμπληρώσει τον τριψήφιο κωδικό που αντιστοιχεί στην αγωνιστική που θέλει να συμμετάσχει στην περιοχή «Επίλεξε κωδικό αγωνιστικής».

2.3. Στοιχήματα

2.3.1. Διατίθενται τα ακόλουθα στοιχήματα στους εικονικούς αγώνες και αγωνιστικές ποδοσφαίρου:

Τελικό Αποτέλεσμα (1/X/2) - Το στοίχημα αυτό συνίσταται στη σωστή πρόβλεψη του αποτελέσματος ενός εικονικού ποδοσφαιρικού αγώνα.

Ακριβές Σκορ - Το στοίχημα αυτό συνίσταται στη σωστή πρόβλεψη του τελικού σκορ ενός εικονικού ποδοσφαιρικού αγώνα. Τα πιθανά σκορ μπορούν να είναι 1-0, 2-0, 2-1, 3-0, 3-1, 4-0, 0-0, 1-1, 2-2, 0-1, 0-2, 1-2, 0-3, 1-3, 0-4.

Συνολικά Γκολ Under/Over 2,5 /1,5 - Το στοίχημα αυτό συνίσταται στην πρόβλεψη του εάν ο αριθμός των τερμάτων ενός εικονικού ποδοσφαιρικού αγώνα θα είναι over ή under (πάνω ή κάτω) από τον προκαθορισμένο αριθμό. Εάν το ειδικό στοίχημα είναι under/over 2,5 γκολ, τότε το under (κάτω) σημαίνει 0, 1 ή 2 γκολ και το over (πάνω) σημαίνει 3 ή 4 γκολ. Εάν το ειδικό στοίχημα είναι under/over 1,5 γκολ, τότε το under (κάτω) σημαίνει 0 ή 1 γκολ και το over (πάνω) σημαίνει 2, 3 ή 4 γκολ.

Διπλή Ευκαιρία - Το αποτέλεσμα του στοιχήματός σας βασίζεται σε δύο επιλογές: κερδίζετε εάν οποιαδήποτε επιλογή σας επί ενός αποτελέσματος είναι νικηφόρα. Εάν επιλέξετε 1Χ (νίκη γηπεδούχου/ισοπαλία), το στοίχημά σας κερδίζει εάν η γηπεδούχος ομάδα κερδίσει ή φέρει ισοπαλία, επομένως, μόνο εάν η γηπεδούχος υποστεί ήττα το στοίχημά σας δεν κερδίζει. Τα πιθανά αποτελέσματα της Διπλής Ευκαιρίας μπορούν να είναι: 1X, 12, X2.

Σύνολο Τερμάτων - Το στοίχημα αυτό συνίσταται στη σωστή πρόβλεψη του συνόλου των τερμάτων ενός εικονικού ποδοσφαιρικού αγώνα. Ο συνολικός αριθμός τερμάτων ενός εικονικού ποδοσφαιρικού αγώνα μπορεί να είναι 0,1,2,3,4.

Goal/No Goal - Στο στοίχημα αυτό η πρόβλεψη αφορά εάν θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες ή θα σκοράρει μόνο η μία ή καμία, σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα.

Ημίχρονο/Τελικό - Στο στοίχημα αυτό η πρόβλεψη αφορά το συνδυασμό του αποτελέσματος του ημιχρόνου και του τελικού αποτελέσματος. Υπάρχουν 9 τέτοιοι συνδυασμοί για κάθε αγώνα.

Τελικό Αποτέλεσμα & Goal/No Goal - Το στοίχημα αυτό συνίσταται στην πρόβλεψη του τελικού αποτελέσματος ενός εικονικού ποδοσφαιρικού αγώνα (1-Χ-2) και στο εάν θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες ή θα σκοράρει μόνο η μία ή καμία. Για να θεωρηθεί το παραπάνω στοίχημα κερδισμένο, θα πρέπει να έχουν επιβεβαιωθεί και τα δύο επιμέρους ενδεχόμενα (Τελικό Αποτέλεσμα & Goal/No Goal).

Αποτέλεσμα 1ου Ημιχρόνου - Πρόκειται για το στοίχημα, όπου η πρόβλεψη αφορά το αποτέλεσμα του ημιχρόνου ενός εικονικού ποδοσφαιρικού αγώνα χρησιμοποιώντας τα σημεία 1-Χ-2.

Ακριβές σκορ 1ου Ημιχρόνου - Στο στοίχημα αυτό η πρόβλεψη αφορά το ακριβές σκορ ενός εικονικού αγώνα στο πρώτο ημίχρονο. Οι διαθέσιμες επιλογές στοιχηματισμού συνολικά είναι επτά (1-0, 2-0, 0-1, 0-2, 0-0, 1-1, Άλλο Σκορ).

Πρώτη ομάδα που θα σκοράρει - Στο στοίχημα αυτό η πρόβλεψη αφορά ποια ομάδα θα σκοράρει το πρώτο γκολ του εικονικού αγώνα (Γηπεδούχος- Κανένα Γκολ-Φιλοξενούμενη).

Τελευταία ομάδα που θα σκοράρει - Στο στοίχημα αυτό η πρόβλεψη αφορά ποια ομάδα θα σκοράρει το τελευταίο γκολ του εικονικού αγώνα (Γηπεδούχος- Κανένα Γκολ-Φιλοξενούμενη).

Γηπεδούχος να σκοράρει - Στο στοίχημα αυτό η πρόβλεψη αφορά εάν θα σκοράρει η γηπεδούχος ομάδα (Ναι-Όχι).

Φιλοξενούμενη να σκοράρει - Στο στοίχημα αυτό η πρόβλεψη αφορά εάν θα σκοράρει η φιλοξενούμενη ομάδα (Ναι-Όχι).

Γκολ Γηπεδούχου - Πρόκειται για στοίχημα όπου η πρόβλεψη αφορά τον αριθμό γκολ ενός αγώνα που θα σημειώσει η γηπεδούχος ομάδα.

Γκολ Φιλοξενούμενης - Στο στοίχημα αυτό η πρόβλεψη αφορά τον αριθμό γκολ ενός αγώνα που θα σημειώσει η φιλοξενούμενη ομάδα.

Ομάδα που θα σκοράρει πρώτη και ακριβές σκορ - Στο στοίχημα αυτό η πρόβλεψη αφορά ποια ομάδα θα σκοράρει το πρώτο γκολ καθώς και το τελικό σκορ ενός εικονικού ποδοσφαιρικού αγώνα.

Διαφορά Νίκης – Στο στοίχημα αυτό η πρόβλεψη αφορά τη διαφορά νίκης για μια από τις 2 ομάδες.

Γκρουπ Ακριβές Σκορ - Το στοίχημα αυτό αφορά τη σωστή πρόβλεψη του τελικού σκορ ενός εικονικού ποδοσφαιρικού αγώνα μέσα από ένα γκρουπ επιλογών πιθανών σκορ:

Χάντικαπ 1:0, 0:1 - Πρόκειται για στοίχημα όπου η πρόβλεψη αφορά το τελικό αποτέλεσμα ενός αγώνα με πλεονέκτημα 1 γκολ υπέρ μίας από τις δύο ομάδες.

Under / Over Goals Αγωνιστικής – Το συγκεκριμένο στοίχημα αφορά το Virtual Sports Πρωτάθλημα και αφορά την πρόβλεψη του εάν ο αριθμός των τερμάτων και των 8 αγώνων μιας εικονικής αγωνιστικής θα είναι over ή under (πάνω ή κάτω) από τον προκαθορισμένο αριθμό.

2.3.2. Διατίθενται τα ακόλουθα στοιχήματα στους εικονικούς αγώνες μπάσκετ

Νικητής Αγώνα (1/2): Το στοίχημα αυτό συνίσταται στη σωστή πρόβλεψη του αποτελέσματος ενός εικονικού αγώνα μπάσκετ.

Νικητής με Χάντικαπ (1/2): Πρόκειται για στοίχημα όπου η πρόβλεψη αφορά το τελικό αποτέλεσμα ενός αγώνα με πλεονέκτημα πόντων υπέρ μίας από τις δύο ομάδες.

Under/Over Αγώνα (Under/Over): Το στοίχημα αυτό συνίσταται στην πρόβλεψη του εάν ο αριθμός των συνολικών πόντων ενός εικονικού αγώνα μπάσκετ θα είναι over ή under (πάνω ή κάτω) από τον προκαθορισμένο αριθμό (όριο).

Νικητής & Under/Over Αγώνα: Το στοίχημα αυτό συνίσταται στην σωστή πρόβλεψη ταυτόχρονα του Νικητή Αγώνα και εάν ο αριθμός των συνολικών πόντων ενός εικονικού αγώνα μπάσκετ θα είναι over ή under (πάνω ή κάτω) από τον προκαθορισμένο αριθμό.

Ημίχρονο/Τελικό: Στο στοίχημα αυτό η πρόβλεψη αφορά το συνδυασμό του αποτελέσματος του ημιχρόνου (τέλος 2ης περιόδου) και του τελικού αποτελέσματος(τέλος 4ης περιόδου). Υπάρχουν 6 τέτοιοι συνδυασμοί για κάθε αγώνα.

Περιθώριο Νίκης: Πρόκειται για στοίχημα όπου η πρόβλεψη αφορά τη τελική διαφορά πόντων νίκης υπέρ μίας από τις δύο ομάδες (Γηπεδούχος ομάδα – Φιλοξενούμενη ομάδα).

Πόντοι Αγώνα: Το στοίχημα αυτό συνίσταται στην σωστή πρόβλεψη του εύρους των συνολικών πόντων αγώνα. Υπάρχουν 10 διαφορετικά εύρη πόντων.

Περίοδος με τους περισσότερους πόντους: Πρόκειται για στοίχημα όπου η πρόβλεψη αφορά την περίοδο του αγώνα (1η, 2η, 3η, 4η) στην οποία θα σημειωθούν οι περισσότεροι πόντοι και από τις δύο ομάδες αθροιστικά.

Νικητής με Χάντικαπ (Extra): Πρόκειται για στοίχημα όπου η πρόβλεψη αφορά το τελικό αποτέλεσμα ενός αγώνα με πλεονέκτημα πόντων υπέρ μίας από τις δύο ομάδες. Η επισήμανση Extra αφορά το εναλλακτικό χάντικαπ πόντων σε σχέση με την αγορά «Νικητής με Χάντικαπ».

Under/Over Αγώνα (Extra) Το στοίχημα αυτό συνίσταται στην πρόβλεψη του εάν ο αριθμός των συνολικών πόντων ενός εικονικού αγώνα μπάσκετ θα είναι over ή under (πάνω ή κάτω) από τον προκαθορισμένο αριθμό. Η επισήμανση Extra αφορά το εναλλακτικό όριο πόντων σε σχέση με την αγορά «Under/Over Αγώνα».

Αποτέλεσμα Ημιχρόνου: Πρόκειται για το στοίχημα, όπου η πρόβλεψη αφορά το αποτέλεσμα του ημιχρόνου ενός εικονικού μπασκετικού αγώνα χρησιμοποιώντας τα σημεία Νίκη Γηπεδούχου-Ισοπαλία-Νίκη Φιλοξενούμενης.

Περιθώριο Νίκης & Under/Over Αγώνα: Πρόκειται για συνδυαστικό στοίχημα όπου η πρόβλεψη αφορά τη τελική διαφορά πόντων νίκης υπέρ μίας από τις δύο ομάδες (Γηπεδούχος ομάδα – Φιλοξενούμενη ομάδα) και το εάν ο αριθμός των συνολικών πόντων ενός εικονικού αγώνα μπάσκετ θα είναι over ή under (πάνω ή κάτω) από τον προκαθορισμένο αριθμό.

Νικητής με Χάντικαπ & Under/Over Αγώνα: Το στοίχημα αυτό συνίσταται στην σωστή πρόβλεψη ταυτόχρονα του Νικητή Αγώνα με πλεονέκτημα πόντων υπέρ μίας από τις δύο ομάδες, και εάν ο αριθμός των συνολικών πόντων ενός εικονικού αγώνα μπάσκετ θα είναι over ή under (πάνω ή κάτω) από τον προκαθορισμένο αριθμό.

Under/Over Πόντων Γηπεδούχου: Το στοίχημα αυτό συνίσταται στην πρόβλεψη του εάν ο αριθμός των συνολικών πόντων της Γηπεδούχου ομάδας ενός εικονικού αγώνα μπάσκετ θα είναι over ή under (πάνω ή κάτω) από τον προκαθορισμένο αριθμό.

Under/Over Πόντων Φιλοξενούμενης: Το στοίχημα αυτό συνίσταται στην πρόβλεψη του εάν ο αριθμός των συνολικών πόντων της Φιλοξενούμενης ομάδας ενός εικονικού αγώνα μπάσκετ θα είναι over ή under (πάνω ή κάτω) από τον προκαθορισμένο αριθμό.

Πόντοι Αγώνα Μονά-Ζυγά: Το στοίχημα αυτό συνίσταται στην πρόβλεψη του εάν ο αριθμός των συνολικών πόντων ενός εικονικού αγώνα μπάσκετ θα είναι μονός ή ζυγός αριθμός.

Περιθώριο Νίκης (Extra): Πρόκειται για στοίχημα όπου η πρόβλεψη αφορά τη τελική διαφορά πόντων νίκης υπέρ μίας από τις δύο ομάδες (Γηπεδούχος ομάδα – Φιλοξενούμενη ομάδα). Η επισήμανση Extra αφορά τα εναλλακτικά περιθώρια νίκης σε σχέση με την αγορά «Περιθώριο Νίκης».

Πόντοι Αγώνα (Extra): Το στοίχημα αυτό συνίσταται στην σωστή πρόβλεψη του εύρους των συνολικών πόντων αγώνα. Υπάρχουν 16 διαφορετικά εύρη πόντων. Η επισήμανση Extra αφορά τα εναλλακτικά εύρη πόντων σε σχέση με την αγορά «Πόντοι Αγώνα».

Περιθώριο Νίκης (Extra) & Under/Over Αγώνα: Πρόκειται για συνδυαστικό στοίχημα όπου η πρόβλεψη αφορά τη τελική διαφορά πόντων νίκης υπέρ μίας από τις δύο ομάδες (Γηπεδούχος ομάδα – Φιλοξενούμενη ομάδα) και το εάν ο αριθμός των συνολικών πόντων ενός εικονικού αγώνα μπάσκετ θα είναι over ή under (πάνω ή κάτω) από τον προκαθορισμένο αριθμό. Η επισήμανση Extra αφορά τα εναλλακτικά περιθώρια νίκης σε σχέση με την αγορά «Περιθώριο Νίκης & Under/Over Αγώνα».

2.3.3. Διατίθενται τα ακόλουθα στοιχήματα στους εικονικούς αγώνες ταχύτητας

Νικητής Αγώνα (Γκανιάν): Το στοίχημα αυτό συνίσταται στη σωστή πρόβλεψη του συμμετέχοντα που θα τερματίσει πρώτος στον εικονικό αγώνα ταχύτητας

2 Πρώτοι με σειρά (Φορκάστ): Το στοίχημα αυτό συνίσταται στη σωστή πρόβλεψη των δύο συμμετεχόντων που θα τερματίσουν στην πρώτη και δεύτερη θέση ενός εικονικού αγώνα, με ακριβή σειρά τερματισμού.

3 Πρώτοι με σειρά (Τρικάστ): Το στοίχημα αυτό συνίσταται στη σωστή πρόβλεψη των τριών συμμετεχόντων που θα τερματίσουν στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη θέση ενός εικονικού αγώνα, με ακριβή σειρά τερματισμού.

2 Πρώτοι χωρίς σειρά (Δίδυμο): Το στοίχημα αυτό συνίσταται στη σωστή πρόβλεψη των δύο συμμετεχόντων που θα τερματίσουν στις δύο πρώτες θέσεις ενός εικονικού αγώνα, ανεξάρτητα από τη σειρά τερματισμού.

3 Πρώτοι χωρίς σειρά (Τρίο): Το στοίχημα αυτό συνίσταται στη σωστή πρόβλεψη των τριών συμμετεχόντων που θα τερματίσουν στις τρεις πρώτες θέσεις ενός εικονικού αγώνα, ανεξάρτητα από τη σειρά τερματισμού.

1ος ή 2ος ή 3ος  (Πλασέ): Το στοίχημα αυτό συνίσταται στη σωστή πρόβλεψη του συμμετέχοντα που θα τερματίσει στην πρώτη, δεύτερη ή τρίτη θέση του εικονικού αγώνα.

Μπίλια που θα τερματίσει 1η & Σε ποια ζώνη (μόνο για το παιχνίδι εικονικών αγώνων με μπάλες-μπίλιες): Το στοίχημα αυτό συνίσταται στη σωστή πρόβλεψη της μπίλιας που θα τερματίσει πρώτη στον εικονικό αγώνα και ταυτόχρονα σωστή επιλογή της ζώνης τερματισμού που θα καταλήξει μέσα από τις πέντε διαθέσιμες ζώνες (Α,Β,Γ,Δ,Ε).